Akro-Bud Rabka - Wypożyczalnia

Regulamin najmu

1. Wynajmujący oddaje, a Najemca bierze w najem następujący sprzęt wyszczególniony w Protokole zdawczo-odbiorczym, niewymagający obsługi przez etatowego pracownika Wynajmującego: środki małej mechanizacji, sprzęt spawalniczy, budowlany, itp. PZO stanowi integralną część umowy najmu.

2. Czas trwania najmu ustala się na czas określony w protokole zdawczo-odbiorczym i może być przedłużony przez Najemcę po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego.

3. Przekazanie i zwrot sprzętu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

4. Od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przejęty sprzęt.

5. Odstępowanie sprzętu osobom trzecim lub eksploatowanie w sposób niezgodny z przepisami jest niedopuszczalne i uprawnia Wynajmującego do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Najemcy.

6. Najemca biorąc sprzęt w najem zobowiązany jest:

Eksploatować sprzęt zgodnie z przepisami technicznymi/dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja eksploatacji, obowiązujące normy i zarządzenia w tym zakresie/, BHP i zapewnić obsługę o odpowiednich kwalifikacjach.

Zabezpieczyć sprzęt przed dewastacją, kradzieżą i wpływami atmosferycznymi.

Udostępnić Wynajmującemu sprzęt do dokonania planowanych napraw i przeglądów w ustalonym terminie.

Umożliwić Wynajmującemu kontrole sprzętu w trakcie jego eksploatacji.

Zwrócić sprzęt w takim stanie, w jakim został przejęty/uwzględniając normalne zużycie w czasie pracy/.

Sprawa ubezpieczenia sprzętu użytkowanego przez Najemcę pozostaje w jego gestii.

7. Zabrania się, poza wymianą osprzętu jakichkolwiek napraw, rozbierania, rozkręcania sprzętu i elektronarzędzi a w szczególności wymiany szczotek, wtyczek, łączników i innych części. W/w czynności pozostają w wyłącznej gestii Wynajmującego i jakiekolwiek odstępstwo od tych zasad pociągać będzie za sobą konsekwencje prawne i finansowe.

8. Wszystkie koszty powstałe wskutek niewłaściwej eksploatacji sprzętu, brak dozoru lub innych zawinionych przyczyn, w trakcie trwania Umowy, obciążają Najemcę. Niezależnie od tego za okres powstałego z w/w przyczyn wyłączenia sprzętu z eksploatacji Najemca ma obowiązek płacić normalną stawkę najmu.

9. Wynajmujący obowiązany jest przekazać sprzęt technicznie sprawny.

10. Koszt energii i paliw dla sprzętu obciąża Najemcę i nie wchodzi w skład stawki najmu.

11. Początek biegu należności za najem sprzętu rozpoczyna się od chwili pobrania sprzęty od Wynajmującego i trwa do chwili zwrotu wg protokołu zdawczo-odbiorczego. /PZO/

12. Rozliczenia za wynajem wyglądają następująco:

Obciążenia za wynajem sprzętu na okres do jednego miesiąca nalicza się po zakończeniu okresu najmu. Przy dłuższych okresach najmu fakturę VAT lub rachunek uproszczony wystawia się na koniec m-ca, płatne gotówką w kasie Wypożyczalni bądź przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku /w zależności od przyjętych ustaleń/. Sposób zapłaty powinien być widoczny w PZO. Jednocześni Najemca będący płatnikiem podatku VAT, upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Doba wypożyczenia liczona jest od godziny 8 do godziny 16 tego samego dnia.

Od poniedziałku do piątku od godziny 17 do 8 rano dnia następnego naliczane są 3 godziny.

Od godziny 14 w soboty do 8 rano w poniedziałek naliczane jest 5 godzin.

W przypadku usterki lub innych nieprawidłowości najmujący ma obowiązek poinformować telefonicznie wynajmującego o zaistniałej okoliczności.

Po upływie następnej godziny naliczana jest kolejna.

Jeżeli maszyna jest wynajmowana powyżej 3 dni opłata pobierana jest z góry.

Wynajmujący może zażądać od najmującego kaucji w wysokości ceny detalicznej maszyny.

Nie uregulowanie płatności przy zwrocie maszyn wiąże się z jej nie przyjęciem oraz naliczeniem najmu dopóki najmujący ureguluje należność.

13. Ceny najmu liczone będą wg aktualnego cennika najmu sprzętu podanego wcześniej do wiadomości Najemcy. Ceny najmu nie podlegają negocjacji. Wynajmującemu należy się od Najemcy dodatkowe wynagrodzenie za dostarczenie na żądanie Najemcy dodatkowego osprzętu /wg cennika/.

14. Wynajmujący ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy z Najemcą w przypadku:

Naruszenia istotnych postanowień Umowy, a w szczególności pkt. 5,6,7

Nieuregulowania należności za wynajem sprzętu w terminie określonym w pkt. 12

15. Najemca jest zobowiązany do zwrotu sprzętu w ostatnim dniu umowy do godziny 16.00. W przypadku, jeżeli Najemca nie zwrócił sprzętu w terminie zwrotu określonym w PZO lub też w terminie uzgodnionym pisemnie z Wynajmującym wówczas zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości dwukrotności stawki czynszu brutto za każdy dzień opóźnienia aż do daty zwrotu. W przypadku, jeżeli opóźnienie zwrotu przekracza 5 dni roboczych, niezależnie od w/w kary umownej, Wynajmujący ma prawo według własnego wyboru zamiast zwrotu sprzętu żądać od najemcy zapłaty odszkodowania w wysokości aktualnej ceny rynkowej nowego sprzętu odpowiadającego parametrom sprzętu niezwróconego, lub wartości sprzętu określonej w protokole zdawczo-odbiorczym.

16. Najemca nie może żądać obniżenia czynszu najmu z powodu niepełnego wykorzystania sprzętu, nawet w razie wcześniejszego zwrotu sprzętu, ani z powodu zmiany warunków eksploatacji w stosunku do przyjętych w umowie.

17.Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

18.Na poczet roszczeń Wynajmującego Najemca wpłaca kaucję w wysokości określonej w protokole zdawczo-odbiorczym.

19. Jeżeli w związku z umową zachodzi potrzeba ustalenia stanu faktycznego, z którego mogą wynikać skutki prawne, ustalenie to powinno być sformułowane na piśmie, przy udziale przedstawicieli obu stron. W przypadku odmowy udziału jednej ze stron w ustalaniu stanu faktycznego, należy uczynić o tym pisemną wzmiankę.

20. Integralną część niniejszej umowy stanowi instrukcja obsługi i eksploatacji przedmiotu najmu, z którą Najemca się zapoznał i oświadcza, że ją zrozumiał. Skutki uszkodzeń i awarii powstałe przez nieprzestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę.

21. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wynajmującego wobec Najemcy ograniczona jest do wysokości czynszu najmu za okres korzystania ze sprzętu.

22. Odpowiedzialność Wynajmującego za utracone przez Najemcę korzyści zostaje wyłączona.

23.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Napisz do nas!

Lesław Łysik
34-700 Rabka Zdrój
ul. Orkana 30
fax 18 26 76 484
tel. 694 876 128
e-mail: akro-bud@wp.pl


2012 © Akro-Bud. All rights reserved.

Created by Michał Kuczaj